கண்டாந்தம் என்றால்…? நீர் மற்றும் நெருப்பின் சந்திப்பு கண்டாந்தம் ஆகும். ராசி மண்டலத்தைச் சந்திரன் சுற்றி வருகிறது. அவ்வாறு சுற்றி வரும் காலத்தில் சில குறிப்பிட்ட ராசி – நட்சத்திரங்களில் சந்திரன் ...

Read More

தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும்!   எவ்வகை தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும்.   தானத்தின் அடையாளமாய் இருந்தவர் கர்ணன். இவர் வாழ்ந்த ...

Read More

சஷ்டி விரதம்!… [belowhone]   சஷ்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் என்பது தான் பழமொழியாகும் (சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் ...

Read More

சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் யாருக்கு உண்டு?   சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு உண்டா? [belowhone] ஒரு சொந்த வீட்டில் ...

Read More

அனுமன் பக்தர்களை சனி பகவான் ஏன் பாதிப்பதில்லை?   நவக்கிரகங்களில் வலிமையான கிரகமாகத் திகழ்பவர் சனி பகவான் இவரைப் போல் கொடுப்பவருமில்லை, கெடுப்பவருமில்லை ...

Read More