கண்டாந்தம் என்றால்…? நீர் மற்றும் நெருப்பின் சந்திப்பு கண்டாந்தம் ஆகும். ராசி மண்டலத்தைச் சந்திரன் சுற்றி வருகிறது. அவ்வாறு சுற்றி வரும் காலத்தில் சில ...

​Read More

தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும்!   எவ்வகை தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும்.   தானத்தின் அடையாளமாய் இருந்தவர் ...

​Read More

சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் யாருக்கு உண்டு?   சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு உண்டா? [belowhone] ...

​Read More

மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வில் சிறப்படைய அவரவர் நட்சத்திரப் பலன்  நாளில் அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடிய தெய்வங்களை வழிபட நல்வழி பிறக்கும். ...

​Read More