சஷ்டி விரதம்!… [belowhone]   சஷ்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் என்பது தான் பழமொழியாகும் (சட்டியில் இருந்தால் ...

​Read More

தேய்பிறை அஷ்டமி வழிபாடு நல்லதா? பைரவர் என்றாலே பயத்தை நீக்குபவர், அடியார்களின் பாவத்தை நீக்குபவர் என்று பொருள். ஒவ்வொரு ...

​Read More

நீங்கள் குடியிருக்கும் வீட்டில் பணமும், சகல ஐஸ்வர்யமும் பெருக செய்ய வோண்டியவைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது [belowhonealt]   பணமும் ...

​Read More